PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 补充协议书 - Alo việc làm - Web Doanh nghiệp mới thành lập Tuyển dụng

Post Top Ad

alovieclam.vnweb@gmail.com

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 补充协议书

 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

-----o0o-----

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

补充协议书

 

Số编号:010423/JSXS-02

Ngày日期:22/04/2023

 

-          Căn cứ theo hợp đồng số ......... đã ký kết giữa Công Ty TNHH .................................... và Công Ty TNHH .........vào ngày      tháng        năm         .

-          根据.............................................有限公司和_________有限公司2023       日签署的 (编号:......... ;以下统称为:主合同”)

-          Hôm nay ngày......... tháng......... năm ......... hai bên thống nhất bổ sung nội dung của bản hợp đồng gốc đã ký (Số: ........., sau đây gọi tắt là “Hợp đồng gốc”) với những nội dung cụ thể như sau :

-          双方于今天...........................日对主合同进行补充,具体内容如下:

 

Bên A:

甲方 :

Địa chỉ :

地址 :

Mã số thuế :

税号 :

Tên Tài khoản :

账户 :

Số tài khoản :

账号 :

Tại ngân hàng :

 开户行 : Điện thoại :

电话 :

Emai :

电子邮件 :

Đại diện Bà      Chức Vụ : Giám đốc

代表人 :       职称 : 经理

 

Bên B:  

 乙方 :   

Tên viết tắt:

Địa chỉ :

地址 :

Mã số thuế :

税号 :

Tên Tài khoản :

账户 :

Số tài khoản :

账号 :

Tại ngân hàng :

 开户行 : Điện thoại :

电话 :

Emai :

电子邮件 :

Đại diện Bà      Chức Vụ : Giám đốc

代表人 :       职称 : 经理

Sau khi cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận, Hai Bên thống nhất đồng ý ký kết “Phụ lục hợp đồng  này , đồng thời cam kết thực thi những điều khoản sau:

双方讨论并共同同意后,同意签署本补充协议内容的条款和条件如下:

 

NỘI DUNG PHỤ LỤC

协议内容

1、

2、

3、

4、

5、

Bản Phụ lục hộp đồng này là phần không thể tác rời của hợp đồng số ........... , nếu nội dung hợp đồng hoặc ý nghĩa biểu thị có phần không thống nhất thì sẽ lấy nội dung của Bản Phụ hợp đồng này làm chuẩn . Bản phụ lục hợp đồng này được lập thành 4 bản, Bên A giữ 2 bản, Bên B giữ 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

本协议是主合同(合同(编号:010423/JSXS)不可分割的组成部分,如果合同条款或者表达意思不一致的地方时,将以本补充协议为准本。本补充协议13分,甲乙双方各持2分,具有同等的法律效力.

 

Đại diện Bên A/甲方代表人

 

Giám Đốc/经理                                    

 


                                           

       Đại diện Bên B/乙方代表人

         

Giám Đốc/经理

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad